Terms & Conditions

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.restoranu.eu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Restoranų įranga“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma.

2.2. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal „Privatumo politika“. Jei Pirkėjas naudojasi www.restoranu.eu parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.

2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.restoranu.eu duomenų bazėje.

 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda bei pakuotė.

3.3. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą skyriuje „Kontaktai“ .

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą nepatvirtinus mokėjimo pavedimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4.5. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.6. Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie www.restoranu.eu parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. 

 

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, o atnaujintas paskelbti savo elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

7.3. Prekės įnešimo paslauga užsakoma atskirai. Prekės įnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės įnešimo paslaugą apmoka Pardavėjas.

7.4. Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

7.5. Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo registruodamas savo Paskyrą. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti prekės ir siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį bei kokybę.

7.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą ar trūkumus pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

7.6.2. Nustačius prekių, jų kiekio ir/ar kokybės neatitikimą(us), Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

7.6.3. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.

7.6.4. Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

7.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju, Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

7.8. Kai prekės kaina viršija 550 €, prekė perduodama, prekės perdavimo metu ir perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 550 €, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

 

8. Prekių grąžinimas

8.1. Prieš grąžinant prekes, būtina užpildyti elektroninę prekių grąžinimo formą.

8.1.1. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.

8.1.2. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių.

8.1.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

8.1.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

8.2. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į artimiausią prekių priėmimo iš pirkėjų skyrių (adresą galite rasti interneto tinklalapyje www.restoranu.eu arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 30 kg), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), praėjus 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas.

8.3 Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Pastaba: visais atvejais pirmiausia vartotojas turi kreiptis į mus (t. y. į pardavėją).

 

9. Atsakomybė

9.1. MB „Restoranų įranga“ jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

9.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

10. Privatumo politika

10.1 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai:

 1. registruojasi ir pildydami Paskyros formą pažymi „aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika“.
 2. pirkdami prekes sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Privatumo politika.

10.1.1. Pirkėjas, nesutikęs su savo Asmens duomenų tvarkymu toliau punktuose nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje www.restoranu.eu ir užsakyti prekių.

10.1.2. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

10.1.3. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Restoranų įranga“, įmonės kodas: 303105707, adresas: Vito Gerulaičio g. 1-59, Vilnius. Tel. +370 614 89888, el. paštas: info@restoranu.eu


10.2 Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys?

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume atlikti prekių užsakymus bei su jų vykdymu susijusius veiksmus:

 1. komercinių pasiūlymų teikimui,
 2. sutartims sudaryti ir jose nurodytiems įsipareigojimams vykdyti,
 3. tiesioginės rinkodaros tikslais (pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti bei naujienlaiškių siuntimui),
 4. paskyros administravimo tikslais,
 5. užsakymų pristatymo klientui tikslais,
 6. asmenų įsiskolinimui valdyti.


10.3 Kokius asmens duomenis renkame apie pirkėjus?
10.3.1. MB „Restoranų įranga“ siekia, kad naudotis el. parduotuve www.restoranu.eu būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume nuolat tobulėti, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų lankytojus, iš kurių miestų jie yra, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose informacija yra skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius el. parduotuvės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia.

10.3.2. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

10.3.3. MB „Restoranų įranga“ renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys tiesiogiai pateikiate registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes mūsų el. parduotuvėje arba užsisakydami prekes kitu būdu (pvz.: telefonu, el. paštu): vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., pristatymo adresas, sutikimas ar nesutikimas dėl naujienlaiškio gavimo, sąskaitos numeris, mokėjimo bei pristatymo informacija bei kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes.
10.3.4. Mes taip pat renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes el. parduotuvėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie Paskyros: apsilankymų datos ir laikas, kalba, prisijungimo IP adresas, surinkti lojalumo taškai, naudojama naršyklė ir jos versija, apžvalgos, prekių sąrašai, kurie buvo pasirinkti kaip pageidaujami. Šie duomenys mums reikalingi, kad atpažintume, ar Jūs jau užsiregistravote el. parduotuvėje ir statistikos tikslais žinotume, kiek dažnai ir kada paskutinį kartą buvote prisijungę, kokiomis prekėmis domėjotės.

10.4 Kokiu teisėtu pagrindu renkame asmens duomenis?
MB „Restoranų įranga“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).


10.5 Kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis?

10.5.1. Visą laikotarpį, kol Jūs esate Paskyros vartotoju. Jūsų sutikimą asmens duomenų tvarkymui mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją. Jeigu esate užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį, mes Jūsų duomenis saugosime tol, kol atsisakysite jo prenumeratos.
10.5.2. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Žinoma, Jūs turite teisę bet kada sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, naujienlaiškio siuntimą ar savo paskyros visai atsisakyti. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą adresu: info@restoranu.eu arba tai galite atlikti prisijungę prie savo Paskyros. Jei negalite prisijungti prie savo Paskyros, prisijungimo puslapyje pasirinkite „Pamiršote slaptažodį?“.


10.6 Kiek saugūs Jūsų asmens duomenys?
10.6.1. Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi bendrovės serveriuose. Serverius talpiname tik moderniose serverių saugyklose, kurias 24x7 saugo ginkluota apsaugos komanda. Patekimas į jas yra griežtai kontroliuojamas ir fiksuojamas. Naudotojų duomenys yra saugomi vienas nuo kito izoliuotuose virtualiuose serveriuose, todėl pašaliniai asmenys bei kiti naudotojai neturi galimybių neautorizuotai gauti ar sugadinti duomenis.

10.6.2. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.


10.7 Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

10.7.1. Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Dalį duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., Jums registruojantis Paskyroje ar užsisakant naujienlaiškį. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mūsų įmonės telefonu.

10.7.2. Taip pat Jūsų asmens duomenis gauname ir netiesiogiai - per banką ar elektroninių pinigų įstaigą, gavę mokėjimą už prekes ar paslaugas.


10.8 Kam  teikiame Jūsų duomenis?
10.8.1. MB „Restoranų įranga“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo ir tvarkomų asmens duomenų trečioms šalims neatskleidžia, iškyrus atvejus kai to reikia pagal įstatymus ar teisinius procesus. Taip pat įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, t.y. įmonėms, užsiimančioms:

 1. pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla,
 2. įmonėms, kurios teikia buhalterinės apskaitos paslaugas.

10.8.2. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Jeigu už mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes mokate internetinės bankininkystės sistemoje, tokiu atveju Jūsų duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą.


10.9 Asmenys turi:

 1. Teisę susipažinti su asmens duomenimis
 2. Teisę į duomenų ištaisymą
 3. Teisę į duomenų perkeliamumą
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą
 5. Teisę būti pamirštam

10.9.1. Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo Elektroninės parduotuvės administravimo tikslais veiksmus, Pirkėjo elektroninio pirkimo Paskyra yra panaikinama ir Pirkėjas netenka galimybės pateikti užsakymo arba apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.

10.9.2. Pirkėjas vėl gali užsisakyti arba nusipirkti prekių ar gauti paslaugų tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.


10.10 Autorinės teisės

10.10.1 Tinklapyje esantis turinys, prekių ženklai, logotipai ar kiti autorinių teisių objektai išimtine teise priklauso šių prekių savininkams.

Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančią medžiagą, nuotraukas, logotipus Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų apibrėžtomis formomis ir būdais.

10.10.2. Šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso MB „Restoranų įranga“, todėl be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, skolintis nuotraukas ar kitą informaciją, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininkų teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.


10.11 Nuorodos į kitus tinklapius
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams MB „Restoranų įranga“ neatsako.


10.12 Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

 

11. Informacijos siuntimas

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

12.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

PayPal Acceptance Mark